سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
هرکس دانش اندوزد و به آن عمل نکند، خداوند روز قیامت وی را نابینا برانگیزد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ـ خطاب به ابن مسعود ـ]